นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บริษัทฯ’) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้และกรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบทางตรง

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนอสินค้า และบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน ตัวอย่างของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมตามความสมัครใจของท่าน เช่น อีเมล์ ชื่อ วันเกิด และที่อยู่

1.2 ข้อกำหนดการใช้ cookies

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้ง ในคราวหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว

Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ต่าง ๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้บริษัทฯ คอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมชมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยม ชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

ประโยชน์ของ Cookies :

 • ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตาม ความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุด
 • ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถ จำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความสนใจ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 • ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้บริษัทฯ เข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของบริษัทฯ เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของแต่ละบุคคล

1.3 ข้อกำหนดการใช้ Web Beacons

บริษัทฯ อาจมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “web beacons” หรือ “pixel tags” ร่วมกับ cookies เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้เข้าถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เสนอทางเว็บไซต์หรืออีเมล์แล้วหรือไม่เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงความต้องการแต่ละท่านมากที่สุด โดยปกติท่านจะสามารถลดความสามารถของ web beacons ได้โดยสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

1.4 การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในข้อ 3.

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ นำเสนอบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่านในช่วงเวลาที่ท่านเข้ามาแวะเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในบางครั้งอาจมีจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส่งถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่าง ๆ ทั้งนี้หากท่านไม่สนใจหรือไม่มี ความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ทุกเมื่อ

นอกจากนี้บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. การพัฒนาสินค้าหรือบริการและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย
 3. ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์
 4. ปรับปรุงให้เว็บไซต์ใช้งานได้ดีขึ้นเหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน
 5. ทำการตลาดและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 6. ส่งข้อมูลสินค้า หรือ ตัวอย่างสินค้าตามที่ท่านร้องขอ
 7. ตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของท่าน
 8. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด
 9. แนะนำสินค้าและบริการ ที่บริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ
 10. เพื่อเสนอให้ท่านเข้าร่วมในการแข่งกันและรายการส่งเสริมการขาย

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านและในกรณีพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 1. ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย
 2. บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการท่าน เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่ท่านสั่งซื้อหรือขอรับสินค้าทดลองจากบริษัทฯ
 3. ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่อำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
 4. บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ เช่น บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล หรือผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google Analytics ตามเงื่อนไขในหัวข้อ 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของท่าน
 6. เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของเว็บไซต์
 7. เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกระทำผิดกฎหมาย
 8. เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นภายในเขตอำนาจศาลที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่

4. เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ mobile app และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ อาจจะมีลิงค์ (link) ไปที่เว็บไซต์ mobile app และบริการของบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ หากท่านกดลิงค์ดังกล่าวไปที่เว็บไซต์ mobile app และบริการของบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ ท่านอาจถูกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการได้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการนั้น ๆ ต่อไป

5. ความปลอดภัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมอย่างปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย (มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นไปจนกว่าท่านจะแจ้งขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการยกเลิกความยินยอมการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และ ขอแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยการ “ติดต่อบริษัทฯ” ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูล “ติดต่อบริษัทฯ” ที่ระบุไว้ในนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้

7. สิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศพร้อมวันที่กำกับไว้ในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

8. สิทธิของบริษัทฯ

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทฯและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ บริษัทฯที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

9. ข้อมูลที่ท่านมอบให้กับทางบริษัท

ในการระบุข้อมูลใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ ท่านมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้น
 2. ข้อมูลนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 3. ข้อมูลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด
 4. ข้อมูลนั้นมิใช่ข้อมูลที่ได้มาโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว
 5. ข้อมูลนั้นไม่ละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ
 6. ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะสบประมาท กล่าวร้าย ดูถูก เกลียดชัง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา หรือคุกคามบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 7. ข้อมูลนั้นต้องไม่อ้างถึงเว็บไซต์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นใด หากข้อมูลนั้นมีความคล้ายคลึงหรือมีการระบุชื่อของบุคคลผู้มีตัวตน ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการระบุความคล้ายคลึง/ชื่อของบุคคลดังกล่าวในข้อมูล
 8. ข้อมูลนั้นต้องไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรือไฟล์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะบ่อนทำลายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ติดต่อบริษัทฯ

ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และ ขอแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยติดต่อบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1800-290-888 หรือเฟซบุ๊ก BabyLove

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.